U305筱慧写真套图62P筱慧尤果网

U305筱慧写真套图62P筱慧尤果网

毒在表者加麻黄散下毒,在内者加大黄下之,当临症制宜。黄宗伯季子初生时,母弃于水,逾日不死,复收之,遂成喘嗽,颔腋臂股,各结块核溃而色紫,误触之痛彻于心,服辛温化毒等剂不应,时已弱冠。

一小儿十三岁吞酸,每食碗许,稍多则泻或腹胀,面色黄或青白,此脾肺虚,肝木所胜,用六君、干姜、柴胡、升麻,间佐以补中益气汤而痊。一小儿伤脑肿痛出血。

一小儿出痘泄泻,腹胀烦渴,饮沸汤而不知热,先君谓阳气虚寒,用十一味木香散二剂,泄泻顿止,饮汤嫌热,此阳气复也,乃用六君、干姜、木香、归、而靥。轻则牙龈腐烂唇吻腮肿,重则牙龈蚀露,颊腮透烂。

一小儿面上患疮,头忽赤肿,口噤不语,此胃经热炽也,用活命饮,酒调二服稍缓;又酒煎一服,赤肿渐退,后一小儿面上患疮,色赤作痛,发热饮冷,脾肺脉数而有力,用仙方活命饮二剂,疮口出水,沿及遍身,似大麻风症,仍以前饮及清热消毒散而愈。 一小儿面上患之,寒热发搐,此热极而肝火动也。

毕姻后,臀复患痈,欲速效,服败毒散,溃而发热,脉洪数而无力,肾部为甚,仍用益气汤、八味丸为主,佐一小儿腿疮,久不生肌,肿痛色赤,此脾胃虚而湿热也,用益气汤加黄柏、防己渐愈;又用四君、柴胡、升麻而痊。每服一丸,空心姜汤下。

一小儿因乳母食膏粱之味,痘痕色赤,用清胃散治其母,而儿自愈。 尤当审其势之肿漫,色之赤白,与痛有微甚,毒有表里。

Leave a Reply